Ansökan läsåret 2017/2018

Ansökan till gymnasiet på Svenska skolan i London inför läsåret 2017/2018 har nu stängt och alla sökande har fått antagningsbesked via e-post.

Vänligen observera att eventuella intresseanmälningar till eventuella restplatser från och med nu görs via kontakt med biträdande rektor Jenny Abrahamsson på mobil +44 (0)7825 331005 eller e-post jabrahamsson@swedishschool.org.uk.  

Vi tar emot elever som byter ett eller flera gymnasieår i Sverige mot gymnasieår på Svenska skolan i London. Du kan söka till oss oavsett vilken skola du går på idag, observera dock att du måste vara behörig till något av våra studieförberedande program (EK, NA, SA).
Mer information om våra olika program samt vad ett skolår hos oss kostar kan ni läsa mer om under övriga flikar på hemsidan.

Ta även kontakt med din hemkommun för att få veta huruvida de beviljar er att ta med skolpengen till Svenska skolan i London.

Att söka till gymnasiet via vårt digitala ansökningssystem

Ansökan till läsåret 2018/2019 sker via vårt digitala ansökningssystem där länken öppnas på den här sidan under januari 2018.

Vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form. Ni registrerar ett konto enligt anvisning och lämnar den information som efterfrågas i systemet.

Nedan får du information om de olika stegen i ansökan om en gymnasieplats hos oss. Vänligen läs denna samt att du har allt material redo när du ska göra din ansökan. Läs dessa instruktioner innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Behandling av personuppgifter

Genom inskickad ansökan lämnar ni även samtycke till att Svenska skolan i London får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav.

Om du har några frågor om ansökan

Har du frågor som rör din ansökans innehåll är du välkommen att kontakta biträdande rektor Jenny Abrahamsson på e-post jabrahamsson@swedishschool.org.uk eller mobil +44 (0)7825 331005.

Följande steg ingår i ansökan

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli din sida, med rubriken ”Min sida”. Det är här du kan hitta och registrera din ansökan. Det är också här som du kommer att få ditt antagningsbesked.

 1. Registrera ett konto i ansökningssystemet, uppge ditt namn, e-post samt att du väljer vilket lösenord du vill använda dig av.
  1. Markera att du samtycker till att vi får spara de uppgifter du anger i syfte att behandla din ansökan.
  2. Du får nu ett verifikationsmail skickat till den epost adress du har uppgett, godkänn detta enligt anvisning i mailet.
 2. Ny ansökan: välj ”Ny ansökan” och fyll in din ansökan steg för steg med den information som du tidigare har förberett och som beskrivs nedan. Du kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den. När du sedan är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i Svenska skolan i Londons inkorg och kan inte längre revideras av dig.

Att tänka på

Systemet känner inte av om du skriver in en text utan registrerar bara när du växlar sida. Därför är det lämpligt att skriva ansökan i ett dokument på din dator för att sedan logga in och klistra in din text i ansökningssystemet.

Steg 1: Kontakt sökande

Här anger du person- och kontaktuppgifter till eleven som söker till Svenska skolan i London samt dennes vårdnadshavare. Ange också var ni vill att faktura för terminsavgift skall skickas om du sedermera blir antagen. Meddela även om du redan har eller avser att ansöka om skolpeng samt hos vilken kommun.

Steg 2: Kontakt skola

Här anger du kontaktuppgifterna till rektor/biträdande rektor och studievägledare för din nuvarande skola i Sverige.

Steg 3: Programinformation

Ange vilket program och årskurs du söker till.

Steg 4: Personligt brev

En viktig del av din ansökan är det personliga brevet (max 3500 tecken) där följande information ska ingå:

 • Presentera dig själv och motivera varför du vill gå på Svenska skolan i London
 • Vilka eventuella utmaningar tror du att utbytesåret skulle innebära för dig?
 • Vilken är din målsättning och förväntning på utbytesåret på Svenska skolan i London?
 • Övrigt du anser vara relevant att berätta och som kan stärka din ansökan.

Steg 5: Kurser

Vi rekommenderar starkt er att boka ett möte med din skolas studie- och yrkesvägledare för hjälp att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3) med Svenska skolan i Londons poängplan för aktuellt program (se: http://www.swedishschool.org.uk/gymnasiet/program/).

Är det någon/några kurser som skiljer sig mellan skolorna? Vänligen uppge detta i er ansökan i aktuell ruta. Detta gäller både för kurser du skulle behöva läsa samt kurser som läses aktuellt läsår i Sverige men som du redan har betyg i.

Utifrån det kursutbud som erbjuds för läsåret 2017/2018 (Valbara kurser LÅ 2017_2018) ska du välja samma antal kurser som du skulle ha läst på din skola i Sverige aktuellt läsår.  Du behöver alltså inte välja kurser från samtliga block. Observera att du enbart kan välja en kurs  samt ett reservalternativ per block eftersom dessa ligger på samma schemapositioner.

Exempel:

Kalle ska söka till årskurs 2 på NA, hans skola i Sverige läser ett individuellt val (100 poäng) i årskurs 2. Kalle väljer då en valfri valbar kurs som en del av ansökan, i det här fallet Moderna språk 4 (Franska 4) som förstahandsval samt kursen Entreprenörskap som reservval.

Vidare läste Kalle klart hela Idrott och hälsa 1 i årskurs 1, han anger därför att han är klar med denna kurs som ska tas bort från hans schema. Däremot skulle han behöva läsa Historia 1b eftersom klassen i Sverige läser denna kurs aktuellt läsår. Han anger då att det är en kurs han skulle behöva läsa om möjlighet finns.

För samtliga sökande till årskurs 1 samt årskurs 2 på SA ska du också välja ett modernt språk då detta är obligatoriskt på SA.

Vänligen observera att kurser kan komma att ställas in om det inte är tillräckligt många elever som valt kursen. I förekommande fall kommer berörda elever att beredas plats på någon annan kurs denne har valt. Glöm därför inte att ange flera kurser i reserv, välj första-, andra- och tredjehandsval!

Steg 6: Särskilt stöd

För att vi direkt från början skall kunna hjälpa dig med de eventuella anpassningar du behöver är det viktigt att uppge eventuella svårigheter som till exempel dyslexi. I förekommande fall vill vi även att ni bifogar eventuell utredning och/eller handlingsplan från nuvarande skola.

Meddela oss även om ni har ett annat modersmål än svenska. Är det så att ni i skolan har läst Svenska som andraspråk istället för kursen Svenska?

Steg 7: Hälsodeklaration

För att vi enligt engelsk lagstiftning skall kunna garantera elevernas säkerhet och välmående är det viktigt att vi känner till eventuella hälsoproblem och medicinering. Vi ber också om att få kontaktuppgifter till skolsköterskan på er nuvarande skola för att vid behov kunna kontakta dem gällande elevjournalen.

I hälsodeklarationen efterfrågar vi även information om eventuella allergier och specialkost.

Steg 8: Värdfamilj

Vänligen ange om ni önskar boende i en av skolan ordnad värdfamilj. Om så är fallet behöver vi mer information om dig och dina preferenser i en rad frågor.

Var gärna så specifik som möjligt för att öka möjligheten för oss att matcha dig mot ”rätt” värdfamilj. Om du till exempel gärna bor i en barnfamilj ange detta. Rangordna helst dina önskemål efter vad som är viktigast för dig i en fallande skala.

Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan uppfylla dina önskemål men gör alltid vårt yttersta för att hitta en bra boendelösning för varje elev.

Steg 9: Bilagor

Utöver den information ni angivit i föregående formulär önskar vi också att ni bifogar följande dokument till er ansökan i PDF-format:

 • Betygsdokument
  • För ansökan till årskurs 1: Terminsbetyg från årskurs 9 (kompletteras med slutbetyget från årskurs 9 i juni 2016)
  • För ansökan till årskurs 2 och 3: Slutbetyg från årskurs 9

Utländskt avgångsbetyg

I de fall där avgångsbetyg från svensk grundskola saknas vill vi att du skickar in ditt utländska avgångsbetyg (översatt till engelska eller svenska samt vidimerat) med en förklaring av landets betygssystem där det klart går att utläsa gräns för godkänt betyg. Kontaktuppgift med namn och telefonnummer ska bifogas.

Elever med utländska avgångsbetyg prövas enligt “fri kvot”, antagningen görs då på grundval av en totalbedömning av den sökandes meriter och särskilda skäl (7 kap. 3 § Gymnasieförordningen).

Elever som kommer in via fri kvot måste vara behöriga sökande, det vill säga ha lägst betyget E eller motsvarande i svenska / svenska som andraspråk, engelska och matematik. Eleven ska också ha den särskilda behörighet som gäller för det program som han/hon söker till.

 • Profilbild av ditt ansikte
 • Individuell studieplan från gymnasiet om du söker till årskurs 2 eller 3
  • Vänligen observera att den individuella studieplanen skall innehålla vilka kurser som du ska läsa i respektive årskurs
 • Kvitto på genomförd betalning av anmälningsavgift om £200.
  • Gäller ej för sen anmälan, vid eventuellt erbjudande om studieplats skickar vi information om hur ni betalar anmälningsavgiften.
  • Vid frågor om betalning och ekonomi vänligen kontakta Anette Elving Ferm via e-post aelvingferm@swedishschool.org.uk. Ni kan också läsa mer om skolavgift och värdfamiljsavgift i följande dokument: Finansiell Information Gymnasiet 2017-18
 • Consent for Emergency treatment

Steg 10: Förhandsgranskning

Du är nu klar med din ansökan. Innan du skickar in den genom att klicka på ”Lämna in” vill vi att du noga kontrollerar att alla uppgifter är korrekta. Efter att ansökan är inskickad kan du inte längre revidera den.

Beslutsprocess och antagning

Svenska skolan i London har följande beslutsprocess för ansökan till läsåret 2018/2019:

 • Januari: Ansökan öppnar via länk på Svenska skolan i Londons hemsida
 • Början av mars: Sista dag för ordinarie ansökan till läsåret 2018/2019
 • Slutet av mars: Sista dag för sena ansökningar till läsåret 2018/2019 (antas i mån av plats, kontakta biträdande rektor innan ansökan skickas in)
 • Mitten av april: Antagningsbesked skickas ut till samtliga sökande
 • Slutet av april: Deadline för att tacka ja / nej till eventuell studieplats
 • Maj: Informationsmöten för antagna i Göteborg, Lund och Stockholm. Tid och plats i respektive stad meddelas antagna elever
 • Början av juni: Deadline för att skicka hemkommunens beslut om eventuell skolpeng och underskrivet avtal om skolplats
 • Slutet av juni: Alla elever som söker till årskurs 3 måste maila ett samlat betygsdokument för årskurs 1 och 2 till jabrahamsson@swedishschool.org.uk
 • Början av juli: Besked om värdfamiljsplacering och övrig information från skolan via mail till den e-postadress du har uppgett i ansökan
 • Under sommaren måste du göra följande saker själv:
  • Beställ blankett från CSN för gymnasiala utlandsstudier
  • Se över behovet av försäkring (skolan tillhandahåller olycksfallsförsäkring för samtliga elever)
  • Säkerställ att ni har ett giltigt Europeiskt försäkringskort som eleven ska ta med sig till London
  • Ta kontakt med tilldelad värdfamilj

Ansökan sker via följande länk:

https://ansokan.swedishschool.org.uk